Kategorie

Informacja

Polityka prywatności sklepu internetowego

AUDODESIGN

Klauzula informacyjna RODO

W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sebastian Lalik, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Lalik Audio-Design, os. Centrum B nr 7, 31-927 Kraków, NIP: 6782327697 („Administrator”, „my”) – wpisany do ewidencji CEIDG przez Prezydenta Miasta Krakowa,

będący operatorem sklepu internetowego pod adresem www.audiodesign.info.pl (dalej, Sklep, „my”).

Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: biuro@audiodesign.info.pl

lub na nasz adres pocztowy: AUDIODESIGN Sebastian Lalik, os. Centrum B nr 7, 31-927 Kraków.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji konta w naszym sklepie, a także w związku ze składanymi przez Ciebie u nas zamówieniami. Nie kupujemy ani nie pozyskujemy w inny sposób baz danych potencjalnych klientów.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

 1. Imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

 2. W powiązaniu z ww. danymi historia Twoich zamówień oraz historia przeglądanego asortymentu w naszym Sklepie oraz Twoja aktywność w naszym Sklepie.

 3. NIP i nazwa firmy – w przypadku przedsiębiorców.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą i realizacji Twojego zamówienia lub do podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy, w szczególności w celu:

 • umożliwienia Ci korzystania z naszego Sklepu, przeglądania jego asortymentu, robienia zakupów za jego pośrednictwem oraz informowania Cię o warunkach współpracy;

 • zakładania oraz zarządzania Twoim kontem, jak też rozwiązywania problemów technicznych związanych z jego obsługą;

 • realizacji Twoich zamówień;

 • obsługi reklamacji i prawa odstąpienia w naszym Sklepie;

 • obsługi innych zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawartą umową.

Twoje dane osobowe przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, w celu:

 • analizowania danych z naszej strony www, zapisanych w plikach cookies;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;

 • prowadzenia działań marketingowych przez telefon lub drogą elektroniczną;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie możesz wycofać w dowolnym momencie, bez podania powodu, w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższym zakresie, dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wskazanych poniżej, ponieważ jest to nasz prawnie uzasadniony interes:

 • monitorowanie Twojej aktywności w naszym Sklepie, obejmującej np. wyszukiwanie towarów, przeglądanie asortymentu, rejestrowanie historii Twoich zamówień oraz zachowań konsumenckich;

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w zależności od Twoich preferencji zakupowych (jest to profilowanie Twoich danych – możesz się temu sprzeciwić – patrz poniżej);

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług – możesz się temu sprzeciwić, patrz poniżej;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych naszego Sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • prowadzenie analiz statystycznych ruchu internetowego w naszym Sklepie,

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • utrzymywanie relacji handlowych z Tobą;

 • dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed roszczeniami przeciwko nam;

 • przechowywanie danych w celach archiwizacji tych danych oraz zapewnienia ich rozliczalności.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Warunkiem zawarcia i wykonania z nami umowy jest podanie następujących danych osobowych (umowny wymóg zawarcia umowy):

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu – w każdym przypadku.

 • Dodatkowo: NIP, nazwa firmy – w przypadku przedsiębiorców.

 • W przypadku konieczności zwrotu wpłaconych pieniędzy – numer Twojego rachunku bankowego.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł kupować za pośrednictwem naszego Sklepu lub w inny sposób korzystać z tego serwisu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 2. Sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

 3. Usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

 4. Ograniczenia ich przetwarzania (na przykład tylko do przechowywania danych), na podstawie art. 18 RODO,

 5. Przeniesienia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego oraz profilowania - na podstawie art. 21 RODO. W takiej sytuacji zaprzestajemy przetwarzania tych danych w takich celach.

Możesz także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: chcesz się dowiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, to m.in. na jakiej podstawie, w jakim zakresie oraz w jakim celu.

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach określonych w art. 18 RODO – wówczas Twoje dane będą przez nas tylko przechowywane, zaś ich przetwarzanie w pozostałym zakresie będzie wymagać Twojej zgody, chyba że wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli potrzebujesz otrzymać zbiór przetwarzanych przez nas danych w celu przesłania ich innej firmie.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić:

 1. firmom, które prowadzą dla nas obsługę techniczno-informatyczną naszego Sklepu (serwera skrzynki pocztowej, domeny, etc.).

 2. firmom analizującym elektronicznie przetwarzane dane statystyczne, w tym Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, za pośrednictwem aplikacji Google Analitics (zob. www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/).

 3. firmom realizującym usługę dostawy towaru.

 4. uprawnionym organom publicznym na podstawie prawa powszechnego.

 5. kancelarii prawnej – w celach obsługi reklamacji, porad prawnych, windykacji oraz realizowania naszych roszczeń lub obrony naszych praw.

 6. biuru rachunkowemu – w celach rachunkowych.

 7. za Twoją zgodą – także innym podmiotom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas nie dłuższy, niż jest to konieczne, ze względu na cel ich przetwarzania oraz wymogi prawa powszechnego.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu - maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy (w przypadku przedsiębiorców 3 lata) lub na czas trwania postępowania sądowego lub administracyjnego.

W przypadku przetwarzania Twoich danych przed zawarciem umowy przechowujemy je maksymalnie przez jeden rok od dnia ich przekazania.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez jeden rok od momentu ich pozyskania albo przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów dostarczających nam rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych).

Podstawą przekazania Twoich danych poza obszar EOG może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będziemy opierać żadnych naszych decyzji wywołujących skutki prawne lub podobne wobec Ciebie wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub na profilowaniu.

Profilowanie danych osobowych przez nasz Sklep polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich preferencji konsumenckich w przyszłości.

Informacje dotyczące tzw. ciasteczek (cookies)

Możemy używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego (logowanie na konto, śledzenie paczki, historia zakupów etc.). Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronie naszego sklepu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez nasz serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron naszego serwisu. Możemy także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.

Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług.

Możesz zapisać login, adres email oraz hasło dostępu do konta w naszym Sklepie w ciasteczkach, dzięki którym podczas składania kolejnego zapytania lub zamówienia powyższe informacje będą wypełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić).

Wykorzystujemy także pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ww. plików cookies.